ขนส่งกรุงเก่า ติวเข้มผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารมินิบัส

 

ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร” เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางถนน ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารประจำทาง และการพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

 

นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางถนน ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารประจำทาง และการพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีนายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มงานผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางกรรณิการ์ ฤกษ์อุโฆษ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ ผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรับทราบแนวนโยบายของภาครัฐ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งผู้โดยสานประจำทาง สอดคล้องกับขนโยบายของรัฐบาล สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน กว่า 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสอนขับรถถาวรไดร์ฟเวอร์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา


นางอัจฉรา เกษณียบุตร์ กล่าวว่า การประกอบกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง เส้นทางระยะสั้นในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวรถจากรถโดยสารขนาดใหญ่ (รถบัส) เป็นรถตู้โดยสารเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเหตุผลด้านต้นทุนการขนส่ง แต่กลับพบว่ารถตู้โดยสารประจำทาง มีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทั้งจากสภาพตัวรถ และพฤติกรรมการขับรถ ปรากฏเป็นข่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ภาครัฐจึงได้กำหนดนโยบายในการใช้รถโดยสารขนาดเล็ก (มินิบัส) เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งโดยสารประจำทาง ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยอันเนื่องมาจากสภาพตัวรถโดยสาร โดยมีแนวทางให้รถตู้โดยสารที่อายุการใช้งานครบกำหนดได้ปรับเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็กทดแทน พร้อมนำผู้ประกอบการ นั่งรถมินิบัสต้นแบบ ทดสอบสมรรถภาพชมสถานที่สำคัญในพื้นที่ อำเภอบางปะอิน และชมโบราณสถานต่าง ๆ ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


นายสุเทพ กุมุท หัวหน้ากลุ่มงานผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยในปัจจุบันปรากฏว่า สภาพการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถตู้โดยสารประจำทาง ในระบบการขนส่งประสบปัญหามากมาย อาทิ สภาพตัวรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์ส่วนควบเสื่อมสภาพ จำนวนที่นั่งไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ขับรถมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่นั่ง อันเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดังปรากฏตามสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จากกรณีปัญหาดังกล่าวภาครัฐ ได้ตระหนักถึงความไม่ปลอดภัย และได้มอบนโยบายให้กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหา ต่อมาจึงมีแนวนโยบายให้มีการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสาร เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารประจำทาง และการพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น กลุ่มวิชาการขนส่ง จึงเห็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งให้ได้รับทราบนโยบายของภาครัฐ โดยได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน เข้าร่วมสัมมนา และวิเคราะห์หาแนวทางดำเนินการตามโครงพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

Related posts