ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้าน นำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่าย มรภ.กลุ่ม 2

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้าน นำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่าย มรภ.กลุ่ม 2

 


เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับและ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กล่าวเปิดงาน การนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562


การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น โดยมีประเด็นการประชุม อาทิเช่น ประเด็นเกษตรและอาหารปลอดภัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประเด็นพัฒนาเด็กและเยาวชน

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประเด็นการดูแลสุขภาพ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นต้น
โดยพิธีเปิด ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts