ตราด/อําเภอคลองใหญ่จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ตามโครงการพัฒนาภาคีเรือข่ายงานสุขภาพภาคประชาชนของอําเภอคลองใหญ่ในปีงบประมาณ 2562

ตราด/อําเภอคลองใหญ่จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ตามโครงการพัฒนาภาคีเรือข่ายงานสุขภาพภาคประชาชนของอําเภอคลองใหญ่ในปีงบประมาณ 2562

 

ที่ห้อประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายนรศักดิ์ เงางาม หัวหน้าสาธารณสุขอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.อําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วย นายวินัย จันทร์แสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สนง.สาธารณสุขจังหวัดตราด หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ และทีมวิทยากรจากสาธารณสุขอําเภอ กศน.เข้าร่วมให้ความรู้จํานวนกว่า 100 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน หรือที่เรียกว่า อสม.นั้น เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฎิบัติงานด้วยความเป็นจิตอาสา อสม.

 

จึงนับเป็นกําลังสําคัญจากภาคประชาชนที่มาทํางานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขอย่างแข็งขัน อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาอาจยังพบข้อจํากัดในการทํางานของ อสม.อยู่บ้างตามขีดความสามารถเฉพาะบุคคล ซึ่งกระบวนการเสริมสร้างบทบาท อสม.ให้มีศักยภาพในด้านต่างๆในวันนี้ อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนพื้นที่นั้นๆจุงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาการทํางานของ อสม.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการทํางานวิจัยที่เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือและการมีส่วนร่วมขิงชุมชน โดยก้าวข้ามความต่าง และมองหาจุดแข็งของกันและกัน เป็นต้นทุนในการพัฒนางานวิจัยให้สามารถนําความรู้ในวันนี้ไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ตลอดจนการดูแลฟื้นฟูสุขภาพกลุ่มประชากร เปราะบาง

รวมทั้งเป็นกรอบการสร้างและยกระดับศักยภาพของ อสม.ที่มีการอบรมศักยภาพ อสม. โดยการวิจัยให้ความรู้ และเสริมสมรรนะในการเป็นผู้จัดการรายกรณี เพื่อสนับสนุนให้ทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะเปราะบ้าง ได้รับการบริการสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บนกระบวนการติดตามการช่วยเหลืองานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้จึงให้มีการอบรมเป็นกิจกรรมที่สําคัญเป็นอย่างหนึ่ง เพื่อพัฒนาให้ความรู้ และเพิ่มพูนทักษะที่จําเป็นในการช่วยเหลือ การดูแลผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในฐานะ อสม. เพื่อให้ อสม.มีความรู้และสามารถนําไปปฎิบัติให้ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts