มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรข้าวโพดแปลงใหญ่ จำนวน 61 ราย วงเงิน 6,624,520 บาท (ชมคลิป)

มอบปัจจัยการผลิต ให้เกษตรกรข้าวโพดแปลงใหญ่ จำนวน 61 ราย วงเงิน 6,624,520 บาท

 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)สู่การส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประชารัฐ(ต้นแบบ)ชนิดพืชข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 5 บ้านโคกสาร ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ.ก.ส.)ปีการผลิต 2562 เพื่อช่วยสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกรยื่นกู้สินเชื่อแปลงใหญ่ จำนวน 61 ราย วงเงิน 6,624,520 บาท ในการนำไปซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ได้แก่ เมล็ดพันธ์ ปุ๋ย สารกำจัดวัชพืช สารปรับปรุงบำรุงดิน และกิจกรรมรวบรวมผลผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต สร้างอำนาจในการต่อรองด้านการผลิตและเชื่อมโยงด้านการตลาดรับซื้อผลผลิตที่มั่นคง แน่นอน อย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 


โดยมี นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายสมาน โกษาจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านโคกสาร ประธานแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวว่า โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 – 2561 มีเกษตรกรเริ่มต้นโครงการ จำนวน 200 ราย เนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 5,000 ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดของโครงการฯอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.ป.ก.เพชรบูรณ์)โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ได้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 สำนักงานพัฒนาภาค1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ,ทหารจากกองพันทหารสื่อสารที่ 11 กองพลทหารม้าที่ 1

รวมถึง ภาคเอกชน ร่วมส่งเสริมการผลิต ส่งเสริมด้านการตลาด และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่างๆให้เป็นไปตามแนวทาง ในการพัฒนา 5 ด้าน อันได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต การตลาด การบริหารจัดการ และ การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
พร้อมกันนี้ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะฯ ได้ร่วมตรวจติดตามฐานเรียนรู้ต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี ด้วยการส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้เรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อีกทางหนึ่งด้วย

 

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Related posts