จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

จังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

 

วันนี้ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.09 น.ที่วัดสระเกษ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันจัดโครงการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มีจิตสำนึกในคุณงามความดี เป็นคนดี ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย นอกจากนั้นผู้ที่ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ ยังจะได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคม และประเทศชาติต่อไป


สำหรับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนี้ เป็นโครงการที่กรมการศาสนา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษา และวิชาการอื่นๆ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป โดยครั้งนี้มีเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท จำนวน 81 คน

 

ประพัทธ์พงศ์
มูลรัตน์
รายงานจาก
จังหวัดอำนาจเจริญ

Related posts