รพ.ทหารเรือเปิดโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสร้างความเข้าใจในการใช้ยา

รพ.ทหารเรือเปิดโครงการการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสร้างความเข้าใจในการใช้ยา

 


วันนี้ 28 ม.ค.62 พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างความตระหนักรู้บุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU awareness week) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะนายทหาร แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมโครงการ ตามนโยบายแห่งชาติด้านยา 2554 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 กำหนดเป้าหมาย ภายในปี 2565 รัฐบาลประกาศเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

รวมทั้งสถาบันรอบรองคุณภาพสถานพยาบาล ใช้หลักเกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล RDU เป็นหนึ่งในมาตรฐานรับรองการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นธรรมมีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยยาอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมตามโครงการดังนี้ เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการทราบถึงคำจำกัดความ ขั้นตอนและกรอบความคิดในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และทราบถึงความสำคัญในการใช้ยาที่เกิดจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล
พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช กล่าวว่า การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เป็นการใช้ยา

โดยมีข้อบ่งชี้ ยามีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้ประโยชน์ ทางคลีนิกเหนือกว่าความเสี่ยงจาการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมะสม คุ้มค่าตามหลักเศรษศาสตร์สาธาณสุขไม่เป็นการใช้ยาซ้ำซ้อน คำนึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา เน้นการใช้ยาในกรอบบัญชีหลักแห่งชาติอย่างเป็นขั้นตอน ตามแนวทางการพิจารณาการใช้ยาที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์เภสัชวิทยาคลินิก ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมผู้ป่วยให้การยอมรับและสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามกุญแจสำคัญ 6ประการ ในการมุ่งสู้โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างมีเหตุผล ในกุญแจที่4 คือความตระหนักรู้ของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุผลนั้นเป้นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ คือการสร้างความรู้ที่ชัดเจนถึงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ว่าสิ่งใดควร ไม่ควร สิ่งใดก่อให้เกิดประโยชน์ สิ่งใดก่อให้เกิดโทษ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ยาและส่งผลให้โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเป็นที่ยอมรับและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts