เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

 

วันนี้ (10 ต.ค.61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านกลางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ว่าด้วยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และเพื่อให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านกลางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา, อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล, การติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่หน่วยงานอื่นขอรับการสนับสนุน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561, สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาจากคณะกรรมการฯ และกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป *********************************************

ข้อมูลข่าว/ภาพ..ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านกลาง

Related posts