สุโขทัย วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน

สุโขทัย วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียน

 


นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ทำการมอบเกียรติบัตรให้แก่นายภูมินทร์ บุญลือ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกล้วย เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในฐานะเป็นภาคีเครือข่าย ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2561 และผู้สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น และบุคลากรของ กศน. ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ได้เปิดพิธีเปิดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือและวันการศึกษานอกโรงเรียนของจังหวัดสุโขทัย ณ ลานกิจกรรมโรงจอดรถ (โดม D) บิ๊กซี สุโขทัย


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 งานวันที่ระลึกแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการจัดงานภายใต้แนวคิด “กศน. สุโขทัย สร้างงาน สร้างรายได้” ภายในงานมีกิจกรรมและการจัดแสดงผลงานของกศน.แต่ละอำเภอในจังหวัดสุโขทัย องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้กำหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ International Literacy Day และประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกของ UNESCO ได้กำหนดให้เป็นวันการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของการศึกษานอกโรงเรียน เนื่องจากการรู้หนังสือและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ เพราะการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามความต้องการและความจำเป็นของชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
(ไฟล์ภาพประกอบข่าว050961NP@SUK1 News1 P1-P3)


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

Related posts