วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดงาน “วันแห่งความภาคภูมิใจ “ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จัดงาน “วันแห่งความภาคภูมิใจ “ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี2560

ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , นายวัฒนะ เผือกเสริฐ ผอ.ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และคณะผู้บริหาร ครู รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองร่วมในพิธี การจัดพิธีครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวช.สาขาธุรกิจค้าปลีกและไฟฟ้ากำลังทุกคนได้มีความภาคภูมิใจ

ซึ่งนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาว่า การจบการศึกษานับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่นักเรียนจะก้าวออกไปสู่โลกอาชีพ จะมีชีวิตใหม่ ประกอบอาชีพได้เป็นของตนเองและครอบครัว จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนปฏิบัติตนให้เป็นคนดีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ผู้ปกครองและคณะครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน และคอยช่วยเหลือนักเรียนมาโดยตลอด สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในการศึกษาต่อก็สนับสนุนให้เข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อศึกษาหาความรู้ให้กับตนเองได้มากขึ้น …

/ภาพข่าว/ดำรงค์  ชื่นจินดา รายงาน

Related posts