วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เร่งพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ เปิดอาคารหน่วยจัดการศึกษา อ.รือเสาะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ กว่า 2 ล้านบาท เปิดหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เร่งพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ เปิดอาคารหน่วยจัดการศึกษา อ.รือเสาะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ กว่า 2 ล้านบาท เปิดหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน โดยมีผู้จบการศึกษาไปแล้ว 5,000 คน และ 1,820 คน ระดับอนุปริญญาใน 3 สาขา

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13.พ.ย.60 ที่ อาคารฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ร.9 โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารด้านการศึกษา ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส แห่งนี้ เป็นเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้มีการจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2545 ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน ธีระ อัครมาศ ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรือเสาะ อ.รือเสาะ ในสมัยนั้น และเป็นประธานสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในขณะนั้นด้วย โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา และให้การบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ แก่ชุมชนในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ และอำเภอใกล้เคียง ของจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
โดยการจัดการเรียนการสอนของหน่วยจัดการศึกษา อำเภอรือเสาะประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญา ซึ่งปัจจุบันหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ มีผู้เรียนในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ 1.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 95 คน 2.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 77 คน 3.สาขาวิชาพัฒนาชุมชน จำนวน 80 คน และมีผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาไปแล้ว จำนวน 1,820 คน

นายสุทธนา พรหมณี ผอ.วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า การจัดการศึกษาหลักสูตรการฝึกอบรม และบริการวิชาชีพ หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมที่จำเป็น และเป็นที่ต้องการของชุมชนในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ และอำเภอใกล้เคียง อาทิเช่น หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี การปลูกพืชระยะสั้น การเย็บผ้าคลุมผม การทำขนมพื้นบ้าน การตัดผมชาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร และการซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้จบหลักสูตรดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 5,000 คน
และในปีงบประมาณ 2560 เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจในการพัฒนาอาชีพที่เพิ่มขึ้นนั้น ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงได้ขอใช้พื้นที่อาคารของโรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเดิมเป็นสำนักงานประถมศึกษาอำเภอรือเสาะ และได้ของบประมาณในการซ่อมแซมอาคารดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้เวลาในการซ่อมแซมอาคารจำนวน 8 เดือน โดยแบ่งสัดส่วนเป็นห้องสำนักงานจำนวน 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้านนายธีระ อัครมาศ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาให้ชุมชน ซึ่งหน่อยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะนั้นได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2546 เพื่อพัฒนาระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสด้านการศึกษาไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่วิทยาลัยชุมชนสามารถเติมเต็มให้กับพวกเขาได้ โดยมีหลักสูตรระยะสั้นส่งเสริมความต้องการของชุมชนพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนใน อ.รือเสาะและใกล้เคียงมีอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้สร้างงานได้ และยังมีหลักสูตรที่อยากนำเสนอที่ที่อื่นไม่มี คือ หลักสูตรการขับรถขุดดินหรือรถแบคโฮด้วยโปแกรมเสมือนจริงคอมพิวเตอร์ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาแทนการฝึกจากรถของจริงที่มีราคาแพงหลายล้านบาท ด้วยการฝึกจากโปรแกรมเสมือนจริงและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก ซึ่งจะลอดค่าเชื้อเพลิง การสูญเสียค่าสึกหรอของเครื่องจักรกล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นไปมาก และยังสามารถสร้างบุคลากรรองรับกับประชาคมอาเซียนที่ต้องการบุคลากรประเภทนี้ที่มีทักษะฝีมือในการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รวมทั้งยังมีโรงงาน แฮน อิน แฮนด์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าด้านการกีฬาแห่งเดียวในภาคใต้รวมทั้งการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมโดยให้โอกาสกับชุมชนได้เรียนรู้ ภายใต้การดูแลจากกระทรวงอุตสาหกรรม
จากนั้น นายสุรพร พร้อมมูลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบวุฒิบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน การตัดเย็บเสื้อผ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ณ โรงงาน แฮนด์ อิน แฮนด์ แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ระยะ 6 เดือน จำนวน 30 ราย อีกด้วย.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts