สระบุรี-เลือกตั้งประธานหอการค้าสระบุรี ปี 62-63

ตามข้อบังคับหอการค้าจังหวัดสระบุรี กำหนดภายใน120วันให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นประจำทุกปี หอการค้าจังหวัดสระบุรี จึงกำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเกี่ยวอัน ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

 


ปีนี้มีการประชุมใหญ่คณะกรรมการ-สมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรี ก่อนเหมือนเดิม นางวรรณภา ชินชูศักดิ์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการ-สมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระฯ และที่สำคัญมีการเลือกตั้งประธาน YEC คนใหม่ ผลปรากฏว่า นางสาวอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง เป็นประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรีคนใหม่วาระปี 2562-2563
ในเวลาเดียวกันที่ห้องมนเทียรทิพย์ มีการประชุมทุกภาคส่วนเกี่ยวกับเรื่อง “การเตรียมการร่างกฎบัตรสระบุรี เมืองไมซ์และสมาร์ชซิตี้” โดย อ.ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย และ นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด
ต่อมาคณะกรรมการ-สมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี ร่วมลงทะเบียน


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุมฯและบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเมืองสระบุรี” จากนั้นหอการค้าจังหวัดสระบุรี โดย นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานและมอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลสระบุรี เป็นเงิน 109,999 บาท โดยมี นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีเป็นผู้รับมอบ และหอการค้าจังหวัดสระบุรี มอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลมวกเหล็ก เป็นเงิน 100,000 บาท โดยมี แพทย์หญิงศิรดา ภูริวัฒนพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็ก เป็นผู้รับมอบ และ โคอี้มอรี่ มอบเงินบริจาคให้ โรงพยาบาลมวกเหล็ก เป็นเงิน 30,000 บาท จากนั้นมีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเตรียมการร่างกฎบัตรสระบุรี เมืองไมซ์และสมาร์ชซิตี้” โดย อ.ฐาปนาบุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย


จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมี นายวสันต์ เสถียรพันธ์ ประธานกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสระบุรี นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี นายทนงศักดิ์ สมนิยมไชย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสระบุรี ดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ระเบียบวาระที่ 3 รายงานกิจกรรมประจำปี 2561 ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2561 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ระเบียบวาระที่ 6 การเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสระบุรี ปีบริหาร พ.ศ.2562-2563 โดยมี นายชัยชาญ ตรีรัสสพานิช เสนอชื่อให้ นายชิษณุพงศ์ ย่านเดิม รองประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี เป็นประธานชั่วคราวฯ มติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายชิษณุพงศ์ ย่านเดิม เป็นประธานชั่วคราวเพื่อจัดการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดสระบุรี โดยมีสมาชิกเสนอชื่อกรรมการใหม่ดังนี้


นายมานะ พวงวนิชกิจ เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์ 2.นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ 3.นายทรงกฤช ธรรมวิวัฒน์ 4.นายท้วง คุปติวิทยากุล 5.นางปัญจพร อังกุรเศรณี โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ
นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายชิษณุพงศ์ ย่านเดิม 2.นายทนงศักดิ์ สมนิยมไชย 3.นายไพบูลย์ ศิลาพร 4.นางสาวศศิธร แสงชัยรัตนะ 5.นางสาวดวงรัตน์ หัสธะพงศ โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ
นายชัยชาญ ตรีรัสสพานิช เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นางสาวอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง 2.นางนิลาวัลย์ คงดีเพียร 3.นายอาทิตย์ อายุวะศรี 4.นายณัฐพล เทียมชัยบุญทวี 5.นายศุภฤกษ์ โชติปัญญาพงษ์ โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ
นายเรวัต แสงนิล เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายกฤตภาส อิสราพานิช 2.นายประกิจ พรสัมพันธ์สุข 3.นายชัยรัตน์ จักรไพศาล 4.นายภักดี วิริยะรังรอง 5.นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ


นางปิยวรรณ ต่างวิวัฒน์ เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายจรัล จึงยิ่งเรืองรุ่ง 2.นายธงชัย แสงชัยรัตนะ 3.นายอมร นิวัฒน์เสถียร 4.นายชุมพล เสถียรพันธ์ 5.นางสิริรักษ์ ประภารัมณีย์ โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ
นายทนงศักดิ์ สมนิยมไชย เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายประสบสุข ศิริพัฒนกุล 2.นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ 3.นายสายชล เพยาว์น้อย 4.นายพรชัย บุญวิสุทธิ์ 5.นายชัยณรงค์ คูวิจิตรสุวรรณ โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ
นายประสิทธิ์ พิบูลชัยสิทธิ์ เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายวสันต์ เสถียรพันธ์ 2.นางพรทิพย์ อารีรักษ์ 3.นางสุณี นิโรจศิล 4.นายชัยชาญ ตรีรัสสพานิช 5.นางชนิสรา ผลเจริญ โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ
นายธงชัย แสงชัยรัตนะ เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.วิจักขณ์ โพธิ์ใบ 2.นายพิชัย เจริญกุล 3.นางหญิง จึงธีรพานิช 4.นางสาวจุฑามาศ สายสุวรรณ์ 5.นายอินธิเดช เสถียรพันธ์ โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ


นายภักดี วิริยะรังรอง เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง 2.นายชัย เรืองรุ่งชัยกุล 3.นายชาญวิทย์ หน่อเจริญ 4.นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ 5.นายวรัญชัย วิริยะวงศ์ โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ
นายท้วง คุปติวิทยากุล เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายสกล ภัทรภูวดล 2.นางจิริยา คงเจริญ 3.นายอาณัติ บุรานนท์ 4.นางพจนีย์ เหรียญภิญญวัฒน์ 5.นางวรรณภา ชินชูศักดิ์ โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ
นายชุมพล เสถียรพันธ์ เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นางปิยวรรณ ต่างวิวัฒน์ 2.นายมานะ พวงวนิชกิจ 3.นายเรวัต แสงนิล 4.นายชูศักดิ์ วิริยะรังรอง 5.นายณัฐดนัย จึงยิ่งเรืองรุ่ง โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ


นางสาวจุฑามาศ สายสุวรรณ์ เสนอชื่อสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี เข้าเป็นกรรมการชุดใหม่ 5 คน ประกอบด้วย 1.นายสุธี สาระขวัญ 2.นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง 3.นางจารุมัย สุขรอด 4.นางสาวลลิดา ศุภตระกูลรัตน์ 5.นางปสุตา ธนาธิวัฒน์ โดยมีผู้รับรองถูกต้องตามข้อบังคับหอฯ
มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้สมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี 60 คนเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดสระบุรี วาระปีบริหาร พ.ศ.2562-2563 จากนั้น นายชิษณุพงศ์ ย่านเดิม ประธานชั่วคราว แจ้งที่ประชุม ว่า กรรมการท่านใดจะเสนอชื่อ กรรมการใหม่เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรีคนใหม่ นายมานะ พวงวนิชกิจ กรรมการใหม่เสนอชื่อ นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้รับรองถูกต้อง และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี วาระปีบริหาร พ.ศ.2562-2563 จากนั้น นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ได้กล่าวขอบคุณและแจ้งในที่ประชุมว่า จะสานงานต่อ 3 เรื่องใหญ่ที่หอการค้าจังหวัดสระบุรีดำเนินการอยู่ 3 เรื่อง คือ 1.ยกรางรถไฟในเมืองสระบุรี 2.ผังเมืองสระบุรี 3.มหาวิทยาลัยกีฬาสระบุรี หลังจากปิดการประชุม นายเอกชัย สัตยานุกูล เลขาธิการผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีนำแจกันดอกไม้มาแสดงความยินดีกับ นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรีคนใหม่

/ดำรงค์ ชื่นจินดา​   ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

Related posts