ธนาคารออมสินจัด“นิทรรศการภูมิปัญญาไทย Thai Local Wisdom น้อมนำหลักคำสอน ร.๙ มาเป็นแรงบันดาลใจ

 

ธนาคารออมสินจัดโครงการธนาคารภูมิปัญญาไทย น้อมนำหลักคำสอน ร.๙ มาเป็นแรงบันดาลใจหวังคนไทยกลับถิ่นพัฒนาบ้านเกิดสู่ความยั่งยืน

 

นางพิชญสินี ตั้งตรงจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสิน มีนโยบายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ตามแนวทางการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ พร้อมน้อมนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมไทยตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจการพัฒนาและสร้างสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

ธนาคารจึงได้จัดทำ “โครงการธนาคารภูมิปัญญา” เพื่อเก็บรักษาอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสู่สากล ซึ่งต้องอาศัยความคิด ความรู้สึก และความพยายามสูง เพราะคุณค่าของภูมิปัญญาสามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างองค์ความรู้ และสร้างผลิตภัณฑ์ได้มากมายหลากหลาย ยิ่งทั้งหมดถูกผสานเข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างกลมกลืนแล้ว ก็จะนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง การต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ อีกทั้งกระตุ้นให้คนไทยกลับถิ่นฐานรักบ้านเกิด นำความรู้ความสามารถกลับไปสร้างสรรค์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยโครงการดังกล่าวจะถูกรังสรรค์ถ่ายทอดผ่าน นิทรรศการภูมิปัญญาไทย (Thai Local Wisdom) ที่บอกเล่าเรื่องราวภูมิปัญญาของประเทศไทย ที่เริ่มจากการมองเห็นคุณค่าจากวัตถุดิบธรรมชาติที่อยู่รอบตัว มาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาของคนไทยในอดีต จนถึงปัจจุบัน ภายในนิทรรศการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) วัตถุดิบของไทย แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลายทางธรรมชาติ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นสุข สามารถเลือกหยิบวัตถุดิบทุกอย่างมาผสมผสานเข้ากับชีวิตได้เป็นอย่างดี สะท้อนบทบาทของคนที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน (2)ความคิดสร้างสรรค์ของไทย แสดงถึงองค์ความรู้ ทักษะ ความเชื่อ ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทาง สังคม ภูมิศาสตร์และธรรมชาติเพื่อความอยู่รอด (3)โอกาสของผู้พบเห็น แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบด้านวิทยาการสมัยใหม่ แต่ภูมิปัญญาไทยยังสามารถปรับเปลี่ยน สร้างสรรค์ผสมผสานเข้ากับยุคสมัยได้อย่างน่าทึ่ง

“นิทรรศการภูมิปัญญาไทย Thai Local Wisdom จัดแสดงระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งความงดงามทางวัฒนธรรมนี้นอกจากธนาคารออมสินแล้ว ยังมีอีกหลายภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน อาทิ บริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด ออกแบบงานนิทรรศการภูมิปัญญา ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดนิทรรศการ สวนผักโอ้กะจู๋ One Nimman และ Google Thailand นำอุปกรณ์กล้อง Google Street ในการถ่ายทำโครงการธนาคารภูมิปัญญา 2561 จำนวน 16 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พัทลุง สตูล ตรัง สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส กระบี่ พังงา และภูเก็ต” นางพิชญสินี กล่าวในที่สุด


นภาพร ขัติยะ /เชียงใหม่

Related posts