วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สภ.บึงสามพัน ตรวจสารเสพติด นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สภ.บึงสามพัน ตรวจสารเสพติด นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์

 

นายวัลลภ สาครรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สภ.บึงสามพัน หน่วยงานชป.พัน.สร.8 และฝ่ายปกครองอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมกัน ตรวจสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ก่อนส่งตัวนักเรียนนักศึกษา ออกไปฝึกประสบการณ์ จำนวน 120 คน ผลออกมาไม่พบสารเสพติดใดๆ ในร่างกาย

ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายป้องกันปัญหาการติดยาเสพติดของวัยรุ่น ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญและแพร่ขยายอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน อีกทั้งยาเสพติดยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ มากมายในสังคม ซึ่งเด็กและเยาวชนถือเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุบันนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กและเยาวชน
ดังนั้น ทางฝ่ายพัฒนานักศึกษานักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ จึงได้จัดทำโครงการตรวจสารเสพติดขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและหาวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดแก่ เด็กและเยาวชนอีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันแก่สังคม ได้อีกทางหนึ่ง


โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
– เพื่อเป็นการลดปัญหา และยับยั้งปัญหาด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
– เพื่อให้นักเรียนนักศึกษา ได้ทราบถึงโทษและผลเสียที่จะตามมา เมื่อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด
– และเพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานป้องกัน แก้ไขปัญหาปัญญาด้านยาเสพติด โดยให้นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ เป็นผู้ดำเนินการ

ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,200 คน โดยมี ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง เป็นที่ปรึกษาโครงการตรวจสารเสพติด ซึ่งเป็นโครงการฯ ต่อเนื่องทุกปี

 

รุ่งทิพย์ บุญบำรุง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

Related posts