ตราด/กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านคลองขุด จํานวน 15 ราย (ชมคลิป)

ตราด/กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ออกหน่วยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านคลองขุด จํานวน 15 ราย

 

ที่หมู่ 5 บ้านคลองขุด ต.คลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยนางอากรณ์ ไชยศิริ รองนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ สมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านคลองขุด ให้การต้อนรับคณะกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ จํานวน 15 ราย เป็นการบริการด้านสุขภาพในเชิงรุกอีกวิธีหนึ่งเป็นกลวิธีที่มีความสําคัญ ต่อการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในยุกปัจจุบัน มีกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการเป็นจํานวนมาก และมีแนวโน้มมากขึ้นเรือย

ซึ่งเป็นปัญหามากในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย และจิตใจ การเยี่ยมบ้านเป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและทําความเข้าใจกับสภาพปัญหานั้น เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะกับวิถีของชุมชน การเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ถือว่าเป็นการประเมินสุขภาพของผู้ป่วย และสอบถามที่มาที่ไปในสภาพผู้ป่วย เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการให้บริการ การแจกถุงยังชีพและบริจาคเงินเป็นจํานวนหนึ่งให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยอื่นๆในวันนี้ และไม่สามควบคุมค่าใช้จ่ายได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายชัดเจนทางด้านสุขภาพคือ การสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ ทางกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่

พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่และหน่วยงานในพื้นที่ จึงได้เล็งเห็นความสําคัญของการสร้างสุขภาพการให้ขวัญและกําลังใจดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ และสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพอนามัยขึ้นพื้นฐานได้และเพื่อให้ประชาชนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในการดูแลตนเองควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดสุขภาพ เป็นผลให้ประชากรมีสุขภาพดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม การสร้างสุขภาพจะให้มีประสิทธิผล ดังนั้นทางกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ นําโดยนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ จึงได้จัดทําโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ทุกตําบลเป็นประจํา

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts