สมควรยกย่อง!!โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ปลูกฝั่งความกตัญญู กตเวทีแก่นักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีครั้งยิ่งใหญ่

สมควรยกย่อง!!โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ปลูกฝั่งความกตัญญู กตเวทีแก่นักเรียน จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีครั้งยิ่งใหญ่

ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า ที่โรงเรียนเทศบาล บ้านย่านยาว อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา ได้จัดให้มีกิจกรรมการไหว้ครูประจำปี 2561 ครั้งยิ่งใหญ่ โดยมีนายชัยณรงค์ มหาแร่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เป็นประธาน พร้อมนายเกษม วรสิทธิชัย ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์และนักเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวในระดับชั้นเรียนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
นายเกษม วรสิทธิชัย ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว กล่าวรายงานว่า เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้งอกงามในใจของเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างคนดีให้เข้มแข็ง เปี่ยมด้วยความรักความกตัญญูกตเวทีผู้มีต่อผู้มีพระคุณ ตระหนักถึงคุณค่าของครูที่มีต่อศิษย์ ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์ การจัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2561 จึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงคุณค่าแห่งการเป็นคนดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่มีมาตั้งแต่โบราณอาการให้กับนักเรียน


ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารและคณะครูเทศบาลบ้านย่านยาวจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครูให้กับนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียน
2.เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านความรักความกตัญญู ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์กับครู
3.เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของพิธีการไหว้ครูไว้เป็นแบบอย่างที่ดีและช่วยกันจรรโลง สืบสานไว้ต่อไป
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายเป็นอย่างดียิ่งทั้งผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองนักเรียน
ขณะที่นายชัยณรงค์ มหาแร่ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ได้กล่าวต่อหน้าผู้บริหารและคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาวว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจที่นักเรียนได้ประกอบพิธีไหว้ครูและมาร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียงในครั้งนี้


พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่สำคัญตามประเพณีไทยมาตั้งแต่โบราณ ครูเป็นปูชนียบุคคลที่สังคมไทยให้การยกย่องเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ให้ครูรับเป็นศิษย์ และเป็นการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่มั่นคงตลอดไป
มีคำกล่าวไว้ว่าครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ศิษย์ มีความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีให้ศิษย์มีความสมบูรณ์ มีความเจริญทั้งสติปัญญา ร่างกายและจิตใจ สามารถประกอบกิจการงานได้ ส่วนศิษย์นั้นมีหน้าที่ต้องประพฤติตนเป็นคนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเคารพและเชื่อฟังคำสอนของครู หากครูและศิษย์ได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างครบถ้วนแล้ว การเรียนการสอนก็จะประสบผลสำเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายที่คาดหวัง
ขอมอบความปรารถนาดีมายังนักเรียนที่รักทุกคน ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนประพฤติตนเป็นคนดีและเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไป.

………………….
ภาพ..เอื้อเฟื้อจากโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว
ข่าว…นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /อ.นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา รายงาน

Related posts