นครนายก หม่อมหลวง สราลี กิติยากร มอบรางวัลการแข่งขันวิจิตรการพานพุ่ม และกระเช้าดอกรวงผึ้งสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติ (ชมคลิป)

สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกีรยติเ…

Read More

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการโต้วาที “โต้คารมอุดมปัญญาชายแดนภาคใต้”

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการโต้วาที “โต้คารมอุดมปัญญาชายแดน…

Read More

สพม.33 (สุรินทร์) ปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ กับการบริหารจัดการขยะสู่ทักษะอาชีพที่ยั่งยืน

สพม.33 (สุรินทร์) ปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ ก…

Read More

..**สพป.นศ.2 เร่งขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

..**สพป.นศ.2 เร่งขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา   ..**วั…

Read More

สพป.นราธิวาส เขต 3 ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด

สพป.นราธิวาส เขต 3 ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด   วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา…

Read More