ระยอง จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง “EEC ระยอง เชื่อมโลกให้ไทยแล่น” ให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หวังพัฒนาคนด้านดิจิทัลรองรับ EEC (ชมคลิป)

ระยอง จัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง “EEC ระยอง เชื่อมโลกให้ไทยแล่น” ให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หวังพัฒนาคนด้านดิจิทัลรองรับ EEC

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง “EEC ระยอง เชื่อมโลกให้ไทยแล่น” ให้กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หวังพัฒนาคนด้านดิจิทัลรองรับ EEC นายกุมพล ชวนชม ประชาสันพันธ์จังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อ “EEC ระยอง อดีต ปัจจุบัน และอนาคตจังหวัดระยอง”

รูปแบบการจัดสัมมนาฯ ในภาคเช้า เป็นการบรรยายและกิจกรรมเสริมทักษะ ด้าน EEC ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายในหัวข้อ “ EEC อดีต ปัจจุบัน อนาคต จังหวัดระยอง” การจัดระบบการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” (EEC) นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ด้าน EEC แก่นักเรียน ส่วนภาคบ่าย เป็นการศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมทางอวกาศ หรือ GISTDA อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอุทยานฯแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค และจะเปิดบริการเต็มรูปแบบในปลายปี 2565


การจัดสัมมนาฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยองให้กับเยาวชน นักเรียน เป็นการเตรียมพัฒนาคนด้านดิจิทัลรองรับ EEC ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเชื่อมโยงกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย นำไปการขยายผลสร้างความเข้าใจขับเคลื่อน EEC ในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

 

เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 18 และโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 110 คน
การสัมมนาฯ ดังกล่าวคาดหวังว่า เยาวชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่จังหวัดระยอง สามารถสื่อสารเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ เป็นการเตรียมพัฒนาคนด้านดิจิทัลรองรับ EEC ต่อไป

นายสุรศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งใน 3 จังหวัด ที่กำหนดเป้าหมายเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในภูมิภาค เป็นเมืองแห่งการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ปิโตรเคมีชีวภาพ ในการพัฒนา EEC ซึ่งจำเป็นจะต้องกำหนดพันธกิจที่สำคัญ คือการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นเยาวชน นักเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ในบริบทของการสื่อสารยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสื่อสารในลักษณะบูรณาการ

โดยเฉพาะการสื่อสารในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในจังหวัดระยอง ซึ่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการรับรู้ การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จึงได้จัดทำโครงการ “ สัมมนาเสริมสร้างความรู้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง“EEC ระยอง เชื่อมโลกให้ไทยแล่น”

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts