ปทุมธานี-จัดโครงการเยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมดี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดโครงการเยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมดี

 

เมื่อวันที่4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น ที่ โรงเรียนวัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโครงการเยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมดี โดยได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ นันทดาวงค์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ประธานในพิธีพร้อมด้วย นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ, นางสาวจินดาภา มีสมเดช รองปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ, นางวราภรณ์ สาลีผล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ,ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตทิพวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต เจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรกระบวนการฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี และ นักเรียนจำนวน 250 คน

ส่วนภายในงาน นายรังสรรค์ นันทดาวงค์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดงาน และให้โอวาทกับนักเรียน ส่วนเจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรกระบวนการฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี ได้นำเรื่องราว มาแนะนำให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของยาเสพติด ด้านนางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ กล่าวว่าโครงการเยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมคนดี ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีคุณธรรม และจริยธรรมและมีภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันสิ่งเร้าที่จะก่อให้เกิดการกระทำที่เป็นภัยต่อตนเองและสังคม

โดยรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงานยาเสพติดเด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายของขบวนการยาเสพติด เนื่องจากเป็นวัยที่เอื้อต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งปัจจัยจากตนเอง คือเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลองต้องการเรียนรู้ความสนใจต้องการค้นหา สร้างตัวตน สร้างการยอมรับ มีแรงผลักดันทางอารมณ์สูง กล้าเสี่ยง กล้าทำ สิ่ง ท้าทาย

นอกจากนี้ นักค้ายาเสพติดมองว่า เยาวชนส่วนใหญ่มีเงินจึงมีความมั่นใจว่าการค้ายาเสพติดกับเยาวชนนั้น จะทำให้มีลูกค้าอยู่สม่ำเสมอ จากสถิติค้ายาเสพติดพบว่า เด็กและเยาวชน ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มมีอายุน้อยลง การแก้ไขปัญหาแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด จะต้องดำเนินการสอนหรือฝึก ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจและสามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสม

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts