ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเกาะยาวที่ขาดโอกาส จำนวน 80 ทุน กว่า 170,000 บาท

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนเกาะยาวที่ขาดโอกาส จำนวน 80 ทุน กว่า 170,000 บาท

 


ที่โรงเรียนเกาะยาววิทยา จังหวัดพังงา ว่าที่ร้อยตรี นริศ ฤกษ์ดี นายอำเภอเกาะยาว เป็นประธาน และร่วมมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนผู้ขาดโอกาส ซึ่ง เภสัชกร ภัทรศักดิ์ สุวรรณมณี ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้รวบรวมเงินบริจาคเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา จำนวน 170,500 บาท สำหรับมอบให้เด็กนักเรียนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา รวม 80 ราย โดยแยกเป็นทุนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนเกาะยาววิทยา อาทิ ทุนประเภท เรียนดี กีฬาเด่น ที่ครอบครัวยากจน ทุนประเภทเรียนดี ครอบครัวยากจน เก่งด้านศิลปะ ทุนประเภทเรียนดี ครอบครัวยากจน ทุนเรียนดี ยากจน เก่งด้านกิจกรรม พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้กับนางสาวศศิ ระถะการ นักเรียนชั้น ม.6/1 ในฐานะนักเรียนตัวอย่าง “คนดีศรีเกาะยาววิทยา” ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ตั้งใจเล่าเรียน มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลืองานส่วนรวมของโรงเรียนเป็นอย่างดี จนถือเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนนักเรียนทุนระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่


โอกาสนี้ เภสัชกร ภัทรศักดิ์ สุวรรณมณี และคณะ ยังได้มอบทุนเพื่อสมทบเข้ากองทุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเกาะยาววิทยาอีก 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพมากที่สุด
เภสัชกร ภัทรศักดิ์ สุวรรณมณี เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน และภาคเอกชนที่อยากเห็นเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสในอำเภอเกาะยาว ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม และทั่วถึง และหวังว่านักเรียนทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเกิดในอนาคติ


ดร.ฐิติพร เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา เปิดเผยว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคประชาชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนเกาะยาว ด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อให้เด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ได้มีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งโรงเรียนเกาะยาววิทยาเองก็ยังขาดเงินทุนในการดำเนินการพัฒนาการศึกษา และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกจำนวนมาก
นางสาวศศิ ระถะการ นักเรียนชั้น ม.6/1 เปิดเผยว่า ตนเอง และเพื่อนๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนในวันนี้เห็นความสำคัญของนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียน และนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาสังคมในพื้นที่เกาะยาว ให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ

พงษ์ศักดิ์ ประทีป ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา

Related posts