มทบ.33 เดินหน้าสร้างเครือข่ายมวลชนระหว่างกองทัพบกกับสถานศึกษา จัดกิจกรรม ชมรม “กตัญญูคลับ” สานต่อเจตนารมณ์บรรพบุรุษให้ผู้เข้าร่วมชมรมมีความกตัญญูกตเวที

มทบ.33 เดินหน้าสร้างเครือข่ายมวลชนระหว่างกองทัพบกกับสถานศึกษา จัดกิจกรรม ชมรม “กตัญญูคลับ” สานต่อเจตนารมณ์บรรพบุรุษให้ผู้เข้าร่วมชมรมมีความกตัญญูกตเวที

 


เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 มณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้เครือข่าย “กตัญญูคลับ” โดยมีพลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชมรม “กตัญญูคลับ” พร้อมด้วยพันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ,เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 33,อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่,นักศึกษา ชมรม”กตัญญูคลับ” 155 คน ร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฎเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


ตามนโยบายของกองทัพบกให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกิจกรรมภายใต้เครือข่าย “กตัญญูคลับ” ระหว่างมณฑลทหารบกกับสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชน ให้มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สถานศึกษา ชาติบ้านเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุนให้เยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสงบสุขและนำความเจริญรุ่งเรืองมาแก่ชาติบ้านเมืองได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันระหว่างมณฑลทหารบกที่ 33 กับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ที่รวบรวมกลุ่มนักศึกษา ที่มีอุดมการณ์ สร้างกิจกรรมดีๆ ที่สามารถสื่อสารกรอบแนวคิด ความกตัญญูสู่สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts