กกต.ติวเข้มพรรคการเมืองใช้ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง (ชมคลิป)

กกต.ติวเข้มพรรคการเมืองใช้ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยสำนักประชาสัมพันธ์ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง ประจำปี 2562 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่พรรคการเมืองรวมทั้งสิ้น 86 พรรคการเมือง ในการใช้ฐานข้อมูลพรรคการเมือง ณ โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ท ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 โดยมีนายอิทธิพร บุญแระคอง ประธาน กกต. ให้เกียรติเป็นประธาน

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็งเป็นสถาบันทางการเมือง และกลยุทธ์การพัฒนามาตรการส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีระบบบริหารยุทธศาสตร์และการควบคุมภายในพรรคการเมืองที่ดี ซึ่งระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองจะประกอบไปด้วยส่วนของประชาชนที่จะสามารถตรวจสอบความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของตนเอง ส่วนของพรรคการเมืองที่จะต้องบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองและจะต้องส่งรายงานตามรายไตรมาส สามารถจัดการข้อมูลการจัดตั้งสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดตามพื้นที่รับผิดชอบหรือตามเขตเลือกตั้ง

ทั้งนี้รวมถึงการรายงานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลตามกฎหมายพรรคการเมืองและส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเป็นผู้กำกับดูแล ในการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองในระบบต่าง ๆ เช่น ระบบการจัดตั้งสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ระบบการบริหารข้อมลสมาชิกพรรคการเมือง ระบบการบันทึกข้อมูลรายงานทางการเงินและบัญชี และระบบของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในการสนับสนุนเงินให้แก่พรรคการเมือง การติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง และการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เป็นต้น

Related posts