เชียงใหม่-ศวท-มช.จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาด”โครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0″ (ชมคลิป)

เชียงใหม่-ศวท-มช.จัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาด”โครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0″

 

 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายสุภกิจ ชัยเมืองเลน หัวหน้ากลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 พร้อมด้วย รศ. ดร. ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร. นิวิท เจริญใจ หัวหน้า “โครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0” ร่วมกัน แถลงข่าวการจัดกิจกรรมฝึกอบรม/สัมมนาปฏิบัติการด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และจัดกิจกรรมการทดสอบตลาดและเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับช่องทางธุรกิจที่เหมาะสมภายใต้ “โครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0”โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร. นิวิท เจริญใจ อาจารย์ภาควิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /หัวหน้าโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล โดยได้ทำการจัดสร้างโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการพื้นที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรไทย และมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมถึงเป็นแหล่งสร้างแนวคิดในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจของ SMEs เพื่อเป็นแหล่งทดลองทดสอบการผลิตสินค้าต้นแบบในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เพื่อการทดสอบตลาดและเพิ่มช่องทางทางธุรกิจ และเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ทางศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการโครงการมาตั้งแต่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

จากการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ จาก 8 จังหวัด ภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน อันได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่านนั้น มีผู้สมัครมีความประสงค์ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 110 ราย ซึ่งหลังการคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการแล้วนั้น ทำให้เหลือผู้ประกอบการ ทั้งสิ้นจำนวน 50 ราย ที่สามารถจะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 นี้ได้

ตลอดการดำเนินโครงการ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาแนะเชิงลึกและถ่ายถอดองค์ความรู้การพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่มีองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงได้ทำการจัดฝึกอบรม/สัมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการนำความรู้เหล่านี้ นำไปพัฒนาและต่อยอดต่อไปในอนาคต หลังจากการดำเนินกิจกรรมสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้น ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมดเป็นจำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ โดยร้อยละ 90 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับภาคการผลิต และร้อยละ 10 เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับภาคการค้าหรือภาคบริการ

ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินกิจกรรมมาถึงขั้นตอนของการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับช่องทางธุรกิจที่เหมาะสม โดยศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท-มช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาทั้งหมด 50 ผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบทางตลาด (Market testing) ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติฯ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 17-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อทำการทดสอบตลาด (Market test) เพิ่มช่องทางทางธุรกิจ และเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์ต่อไป

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากโครงการฯ ได้ภายในงาน MID YEAR SALE @Chiang Mai บูธ R4 “โครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติฯ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่ในวันที่ 17-25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:00 น. ถึง 21:00 น. โดยทางผู้ดำเนินโครงการฯ หวังว่าเมื่อดำเนินกิจกรรมนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเพิ่มช่องทางทางธุรกิจและจะสามารถเชื่อมโยงและขยายผลงานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อยอดสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงในเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts