กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพ ภาคกลาง กองพลทหารราบ ที่ ๑๑กองทัพบก เปิด กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปักหญ้าแฝกตามรอยพระราชา”

กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพ ภาคกลาง กองพลทหารราบ ที่ ๑๑กองทัพบก เปิด กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปักหญ้าแฝกตามรอยพระราชา”

 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการศาสตร์พระราชาโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นประธานในพิธี เปิด กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ปักหญ้าแฝกตามรอยพระราชา” ณ แปลงนาสาธิต แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เนื้อที่ ๘ ไร่ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ดินเสื่อมโทรม ไม่มีแร่ธาตุอาหาร ต่อมาได้บูรณาการองค์ความรู้ในการปรับปรุงดินตามแนวทางศาสตร์พระราชา ร่วมกับ ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน และ ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพ ภาคกลาง กองพลทหารราบ ที่ ๑๑ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนสามารถฟื้นฟูโครงสร้างของดินให้มีคุณภาพเหมาะสมทำการเกษตรได้


ในการนี้ พันเอกสัญญา พงษ์ศรีดา ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศิลปาชีพ ภาคกลาง กองพลทหารราบ ที่ ๑๑ นำกำลังพล และ วิทยากรจัดฐานการเรียนรู้ เช่น การสาธิตการทำนาโยนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมมอบหญ้าแฝกดอนสายพันธุ์จังหวัดเลย เพื่อทดลองปลูกบริเวณ คันนาและแนวสระบัว เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตมากขึ้น และช่วยลดการพังทลายของดิน


สำหรับพันธุ์ข้าวที่ใช้ทำนาโยนในวันนี้ เป็น ข้าวปทุมธานี ๑ จาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ซึ่ง
นายพิษณุ ถนอมธรรม นักวิชาการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี เป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ “ข้าวไทย และ ความสำคัญของ อ.บางปะกง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าว ปทุมธานี ๑ ที่สำคัญ”
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากโครงการชุมชนต้นแบบ ของ กฟผ. ได้นำผลิตภัณฑ์ เช่น ชาใบขลู่ และเค้กชะคราม มาร่วมแสดงผลงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านชุมชนปากแม่น้ำบางปะกง “ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวทางศาสตร์พระราชา” อีกด้วย


ในวันนี้ กำนันตำบลท่าข้าม ปราญช์ชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มเยาวชนต้นกล้าโรงไฟฟ้าสีเขียว และ มัคคุเทศก์เยาวชน โรงเรียน บางปะกง บวรวิทยายน ได้ร่วม โยนกล้า และปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับ กฟผ. และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นสัญญาใจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ให้สามารถพัฒนาสู่ “ห้องเรียนที่มีชีวิต” ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชน ทั้งนี้คาดว่า จะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ในเดือนธันวาคม ที่จะถึงนี้ และ จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งตรวจคุณภาพเพื่อคัดเลือกและพัฒนาเป็นเมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพื่อใช้ในโครงการต่อไป

 

Related posts