สพป.กระบี่ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.กระบี่ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ที่ห้องประชุมนรินทรนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นางถาวร และนายเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ ข้าราชการบำนาญ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทำหน้าที่นิเทศ กำกับ ติดตาม เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าพบปะ ชี้แนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตาม นิเทศ ครูที่ได้ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และเรียนจบหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาทางเว็ปไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th พร้อมส่งแผนการสอนผ่านทางโปรแกรมแล้วเสร็จ จำนวน 25 คน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ต่อไป

โดยมีนายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานเพศวิถีศึกษา และนางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไป ที่ได้รับแต่งตั้งจาก สพฐ. ให้ทำหน้าที่นิเทศ กำกับ ติดตาม และร่วมดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-learning เข้าร่วมการนิเทศ และติดตามในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ ปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยยังมีปัญหาด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ โดยพบว่าร้อยละ 16 ของบุตรทั้งหมดที่เกิดในประเทศไทยมีแม่เป็นวัยรุ่น และวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปีที่ตั้งครรภ์ ประมาณ 1 ใน 3 ไม่ตั้งใจจะตั้งครรภ์ขณะที่อัตราการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 62.1 ต่อ 1 แสนคน เป็น 93.2 ต่อ 1 แสนคน ในเวลาเพียง 5 ปี ในกลุ่มอายุ 15-24 ปี และมีการติดเชื้อเอชไอวีสูงขึ้นเป็นพิเศษ 8.8 ต่อ 100 คน ในกลุ่มเยาวชนชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายในช่วงอายุ 18-21 ปี

ดังนั้น การจัดให้มีหลักสูตร ‘เพศวิถีศึกษา’ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถือเป็นสิทธิด้านการศึกษาและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ที่ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับ ซึ่งประเทศไทยดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงจำเป็นต้องได้รับการทบทวน ปรับปรุง ให้ดีเพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ครูที่จบหลักสูตรนี้ สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้ด้วย..

กระบี่//ณัฏฐพงษ์. ศรีปล้อง รายงาย

Related posts