ก.แรงงาน เปิดสัมมนาวิชาการ“อนาคตตลาดแรงงานไทย”วางแผนผลิตกำลังคนของประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานไทย”นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นทิศทางของตลาดแรงงานไทยในอนาคต วางแผนการผลิตกำลังแรงงานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 เรื่อง “อนาคตตลาดแรงงานไทย” (The Way Forward of Thai Labour Market) ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก ด้วยการขับเคลื่อนจากภาครัฐที่ได้มีนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยไปสู่ยุดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารเป็นปัจจัยในการผลิต

รมว.แรงงาน กล่าวว่า กำลังแรงงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นการพัฒนากำลังแรงงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล การกำหนดทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยจากเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำหนดแนวทางการพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานไทยในอนาคต

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานศึกษาวิชาการด้านตลาดแรงงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นทิศทางของตลาดแรงงานไทยในอนาคต ซึ่งกระทรวงแรงงานได้เห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัย ที่จะก่อให้เกิดความรู้ เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ตลอดจนการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังแรงงานให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป

 

Related posts