องคมนตรีเปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธานงานพ่อเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานรักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรีเปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธานงานพ่อเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานรักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 


วันนี้ (8 สิงหาคม 2562) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดศูนย์ศึกษา สืบสาน ปณิธานงานพ่อ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

 

และเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานรักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ และการประกวดแต่งกลอน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 17 รางวัล จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการผลสำเร็จจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กลุ่มวิเคราะห์ดิน งานเพาะชำกล้าไม้ งานสวนรุกขชาติ งานชลประทาน งานประมง งานวิชาการเกษตร และส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้พบปะกลุ่มเกษตรกรจากการขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ


ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2522 เป็นระยะเวลา 40 ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริการพัฒนาด้านต่างๆ มาดำเนินงานเพื่อให้เป็นสถานที่ ศึกษา วิจัย ทดลอง หารูปแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตรปศุสัตว์ การประมง รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์สังคม เพื่อให้เกษตรกรมีรูปแบบการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

โดยมีรายได้เฉลี่ยปีละ 60,000 บาทต่อคน นอกจากนี้ ยังได้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการอาหารกลางวันแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 14 โรงเรียน ซึ่งช่วยให้โรงเรียนมีวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนให้ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ และถูกหลักโภชนาการและมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ต่อไป

 

Related posts