จ.ตาก – อำเภอแม่สอดจัดกิจกรรม รวมพลังสตรีเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จ.ตาก – อำเภอแม่สอดจัดกิจกรรม รวมพลังสตรีเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 


ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด นายชัยพฤกดิ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพีธีเปิดกิจกรรม รวมพลังสตรีเทิดไท้องค์ราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด หน่วยงานราชการ สตรีแต่ละตำบลในเขตเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 200 คน

ซึ่งมีนางทองใบ ยะคำนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับอำเภอ แม่สอด พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะกรรมการทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่สอด ภายใต้แนวความคิด กิจกรรมพลังสตรีเทิดไท้องค์ราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมประจำปี 2562 กิจกรรมนี้ถือเป็นการรวมพลังสตรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

โดยเน้นวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณหลอมรวมพลังใจถวายความภักดีแด่พระองค์ท่าน และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ เพื่อยกย่องแม่และสตรีดีเด่น การที่จะพัฒนาสตรีจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเองโดยเริ่มต้นจากครอบครัวของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขจึงจะสามารถที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้เข้าสู่การเป็นผู้นำในเรื่อง ของการมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการและกำหนดทิศทางในการพัฒนา

ซึ่งจะต้องประกอบกับการที่สตรีต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ ในเรื่องของการเป็นผู้นำที่ดีในทุกด้าน มีศักยภาพในการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับเพราะในปัจจุบันนี้สตรีไม่ได้ขาดโอกาสในการพัฒนาไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบดังนั้นสตรีควรจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับบุรุษในสังคมและไม่จำเป็นที่สตรีจะต้องเป็นช้างเท้าหลังตลอดไป

////////////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

Related posts