มุกดาหาร พัฒนา ขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดสู่ไทยแลนด์ 4.0 (ชมคลิป)

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร # มุกดาหาร พัฒนา ขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องมรกต โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธาน เปิดงาน SANUK MODERN ENTREPRENEUR ASEAN 4.0 ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนา ขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัดสู่ไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายการค้าของผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ของกลุ่มจังหวัด

ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว และส.สเวียดนาม) หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3 ประเทศ และพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นไปพร้อมกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สร้างความเป็น เพื่อนมาก่อนแล้วธุรกิจจะตามมาภายหลัง

การจัดงานในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากกลุ่มจังหวัดสนุก สปป.ลาว และส.สเวียดนาม ร่วมกิจกรรมจำนวน 30 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าบริการ เช่น สินค้าเกษตรและการแปรรูปอาหารทะเล สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์ชุดตกแต่งห้องพัก การท่องเที่ยว ร้านอาหารและโรงแรม ปุ๋ยเคมีและวัสดุทางการเกษตร วัสดุก่อสร้าง ผ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า เป็นต้น การจัดงานครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2562 รวม 5 วัน

มีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีกิจกรรม workshop เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ทางธุรกิจ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่าย กิจกรรมนำเสนอธุรกิจสินค้าและบริการ กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเรียนรู้การทำการค้า การลงทุนและการตลาดในจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร

***************************************
ธานินทร์, ฐานิตา, สมเกียรติ /ผู้สื่อข่าวมุกดาหาร

เดวิด มุกดาหาร หัวหน้าศูนย์ข่าว นสพ.สยามโฟกัสไทม์ มุกดาหาร รายงาน

Related posts