ผบ.หน่วยซีล มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล (ชมคลิป)

ผบ.หน่วยซีล มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

 

พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ มาเป็นประธาน มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ต.ช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายประเสริฐ พิทักษ์กรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร คณะ นายทหาร นาย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วย ส.ส.เขต8 ชลบุรี ตลอดจน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 255 คน เข้าร่วมในพิธี


สำหรับในการฝึกอบรมได้มุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สร้างความเป็นผู้นำ และต้นแบบในการอนุรักษ์ท้องทะเลแสมสาร และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและใช้ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนการอบรมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จึงมั่นใจได้ว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับว่าบรรลุผลสความมุ่งหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการทุกประการ


พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว กล่าวว่า การอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เป็นการอบรมที่มีความสำคัญยิ่งที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้แนวทางในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรรรมชาติทางทะเลอย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ กับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือและชุมชนบ้านช่องแสมสารเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมีความมั่นคงและยั่งยืน ต่อไปและขอขอบคุณคณะวิทยากร ที่ได้เสียสละกำลังกายกำลังใจและเวลาดำเนินการอบรม จนทำให้ผลการอบรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts