การฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ผอ.ทสจ. ทั่วประเทศ

การฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ผอ.ทสจ. ทั่วประเทศ

 

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นในะหว่างวันที่ ๖ – ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ปกท.ทส.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วยนายอนันต์ พรหมดนตรี ผู้ช่วย ปกท.ทส. นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และนายวิสาล ทฤษฎิคุณ ที่ปรึกษากฎหมาย สป.ทส. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อต่าง ๆ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผอ.ทสจ.) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทั่วประเทศ จำนวน ๗๔ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแก้ไขเพิ่มเติม สามารถวิเคราะห์ประเด็นสำคัญเพื่อนำใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อกฎหมายที่มีความสำคัญและจำเป็น ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่จะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ปกท.ทส. ได้ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “การนำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติในพื้นที่” โดยมีหัวข้อที่สำคัญ คือ
🌳 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
🌳 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
🌳 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และภารกิจของ ทส.
🌳 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โครงสร้าง Thailand ๔.๐ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
🌳 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และความเชื่อมโยงของนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี

 

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน ภาพ/ข่าว

Related posts