“จังหวัดสุโขทัย ฝึกอาชีพสำหรับแม่วัยรุ่น หวังให้ครอบครัวมั่นคง เลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพ”

“จังหวัดสุโขทัย ฝึกอาชีพสำหรับแม่วัยรุ่น หวังให้ครอบครัวมั่นคง เลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพ”

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นางสาวกัลยา โพธิ์พยอม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัว จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัว ให้เหมาะสมและเพียงพอ แม่วัยรุ่นและครอบครัวมีความมั่นคง ยั่งยืน สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการสมวัย ตลอดจนเพื่อให้แม่วัยรุ่นมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและได้รับการบริการอนามัยเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมตาม พ.ร.บ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๐ คน

ประกอบด้วย แม่วัยรุ่นและครอบครัวจากพื้นที่ดำเนินงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก ในจังหวัดสุโขทัย จำนวน ๖ ตำบล ได้แก่ ตำบลตาลเตี้ย อำเภอเมือง ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาส ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาส ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย และตำบลศรนคร อำเภอศรีนคร โดยเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรทักษะอาชีพการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน และการทำเห็ดฝอย รวมระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง

นางสาวกัลยาฯ กล่าวว่า “…กิจกรรมในวันนี้ เป็นสิ่งดีงาม และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กในจังหวัดสุโขทัยของเราเป็นอย่างยิ่ง ทำให้แม่วัยรุ่นและครอบครัว มีความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศ มีทักษะชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ทำให้เกิดความมั่งคั่ง และยั่งยืน สามารถเลี้ยงดูเด็กที่กำลังจะเติบโตขึ้น ได้อย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่สมวัย และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี…”

ในการนี้ นายสนอง อินทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และกล่าวแนะนำแนวทางการดำเนินงานด้านจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวในพื้นที่ตำบลทับผึ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ และนำไปสู่การขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสุโขทัยต่อไป

และมีนางสาวกันทิมา สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง ให้เกียรติกล่าวแนะนำการฝึกอบรมทักษะอาชีพการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน และการทำเห็ดฝอย ที่ได้เรียนเชิญวิทยากรปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทับผึ้ง คือ คุณกันยากร จำรูญ และคุณประดิษฐ์ โพธิสุวรรณ มาให้ความรู้และฝึกสอนทักษะอาชีพดังกล่าว

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts