สพม.33 (สุรินทร์) ปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ กับการบริหารจัดการขยะสู่ทักษะอาชีพที่ยั่งยืน

สพม.33 (สุรินทร์) ปฏิบัติการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ กับการบริหารจัดการขยะสู่ทักษะอาชีพที่ยั่งยืน

 


วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางปติมา กาญจนากาศ รอง ผอ.สพม.33 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บูรณาการสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศกับการบริหารจัดการขยะสู่ทักษะอาชีพที่ยั่งยืน (ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารพญาคชสาร สพม.33 โดย นายวัชรา สามาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีนางณัฐกานต์ ปีแหล่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.33 ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายวัชรา สามาลย์ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีดำเนินงานของโรงเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และโรงเรียนปลอดขยะ
2. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้ครู บุคลากร และนักเรียน ในการ เลือกผลิต และบริโภค สิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่สังคม ชุมชน และโรงเรียน
3. เพื่อบูรณาการหลักสูตร สู่การจัดการขยะและพัฒนาทักษะอาชีพที่ยั่งยืน


4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และส่งเสริมให้นักเรียนรักครู ครูรักเด็ก
5. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างยั่งยืน
ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 1 คน และ ครูผู้รับผิดชอบงานขยะและสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศในโรงเรียน 1 คน จาก 85 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 170 คน และได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ อนุญาตให้คุณครูมาร่วมเป็นคณะวิทยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิ โรงเรียนแตลศิริวิทยา โรงเรียนรัตนบุรี โรงเรียนกาบเชิงวิทยา โรงเรียนสุรพินท์พิทยา โรงเรียนบัวเชดวิทยา โรงเรียนพนาสนวิทยา โรงเรียนศรีไผทสมันต์ และโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้

Related posts