ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาลและงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาลและงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 


คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๑ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ชมรมบุคลากรทางการพยาบาลเชียงราย – พะเยา และภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพะเยา จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๑ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาล และเผยแพร่ผลงานวิชาการ นวัตกรรมทางการพยาบาล มีการพัฒนาต่อยอดสู่การวิจัย อันนำไปสู่ระบบบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ

และเพื่อเตรียมผลงานในการนำเสนอของกองการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๑ เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางและนโยบายด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางกุลดา พฤติวรรธน์ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการฯ กล่าวรายงาน กิจกรรมในการประชุมวิชาการครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายเนื้อหาวิชาการทางการพยาบาลโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ เช่น

ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ และนางคหวี ศรีสิทธิรักษ์ การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและนวัตกรรมทางการพยาบาลจากโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพที่ ๑ จำนวน ๒๑ เรื่อง และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน๖๔คน พร้อมมอบของที่ระลึก และแสดงความขอบคุณผู้ที่เกษียณอายุราชการที่ปฏิบัติราชการมานาน ได้เสียสละแรงกาย แรงใจและอุทิศให้แก่ทางราชการด้วยดีตลอดมา กิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการพยาบาลทุกระดับในเขตสุขภาพ ที่ ๑ จำนวน ๓๐๐ คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

Related posts