เชียงใหม่//“เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว”นำเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม (ชมคลิป)

เชียงใหม่//“เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว”นำเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม

 

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00น.ณ หอประชุมกลาง
สตาร์ฟิช โรงเรียนบ้านปลาดาว นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน“เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว” อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หนึ่งในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม่ ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น นำเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม(Driving Whole School Transformation with Innovation)

นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า
โรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มีผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของ พรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ2562 ทั้ง 4 ข้อ คือ 1.คิดค้น พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เช่น นวัตกรรม STEAM / PBL & Makerspace/ การสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และมีการเรียนรู้ทางออนไลน์(starfishlabz.com) 2.ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะการให้โอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ที่ใช่ในการพัฒนาศักยภาพของตัวตนผู้เรียน


3. การสร้างความอิสระในการบริการจัดการ Whole school approach
4. การสร้างเครือข่ายและบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาสร้างคนรุ่นใหม่การเปิดบ้านวิชาการครั้งนี้ จะสร้างการรับรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง

นางมุกดา คำวินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาดาว กล่าวว่า โรงเรียนบ้านปลาดาว จัดงาน “เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านปลาดาว” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคล หน่วยงาน และองค์กรภายนอก ได้รับรู้เรื่องราวของโรงเรียนบ้านปลาดาว และเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน

รวมถึงเพื่อส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง และสามารถนำประสบการณ์ตรงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

โรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมี มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมเป็นผู้รับใบอนุญาต และเป็นหนึ่งโครงการภายใต้มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น โรงเรียนบ้านปลาดาว จัดการศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ให้บริการแก่เด็กนักเรียนและครอบครัวชาวไทยท้องถิ่น และชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรของโรงเรียนบ้านปลาดาวเป็นหลักสูตรที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านนวัตกรรม PBL (Problem Based Learning) & Makerspace และ นวัตกรรมบ้านปลาดาว (ภาษาไทย Thaiglish คณิตศาสตร์) เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา  คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่ 21

ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิ
สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น กล่าวถึงการนำเสนอการขับเคลื่อนการปฏิรูปสถานศึกษาด้วยนวัตกรรม (Driving Whole School Transformation with Innovation)   สามารถทำได้ผ่านวัตกรรมการศึกษา โดยทุกภาคส่วนในโรงเรียนต้องมีส่วนขับเคลื่อน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (School Transformation)

ในส่วนของการนำนวัตกรรมสู่ห้องเรียนนั้น เป็นการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้เป้าหมายของการจัดการศึกษา คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการในโลกศตวรรษที่ 21 การนำนวัตกรรมเข้าสู่ห้องเรียนจึงมีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับ ครูผู้สอน ต้องทำให้ครูผู้สอนมีเครื่องมือ คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของเด็กเป็นสำคัญ จึงจะทำให้การใช้นวัตกรรมนำไปสู่ห้องเรียนได้จริง

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL และ Makerspace
การเรียนแบบ PBL (Problem Based Learning) เป็นการเรียนที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากปัญหา สร้างสมมติฐาน คิดสร้างสรรค์ และ ลงมือปฏิบัติ โรงเรียนบ้านบ้านปลาดาวได้ใช้กระบวนการที่มีชื่อว่า EDICRA  เป็นวิธีการ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะขั้นสูงในการวางแผนแก้ไขปัญหา  สร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยสามารถผสมผสานกระบวนการ Steam Design Process จากกิจกรรม Makerspace มาเป็นเครื่องมือในแต่ละขั้นตอนได้อีกด้วย เนื่องจากแนวทางการเรียนรู้แบบ Active Learning จำเป็นต้องมีกระบวนการในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน

ผลงานที่ผ่านมาได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่,ได้รับรางวัลเหรียญเงินผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561  “ระดับภูมิภาคจัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาต้นแบบ” ในงานมหกรรมนวัตกรรมการศึกษา INNOVATION & EDUCATION EXPO 2019ได้รับคัดเลือกเป็น“นวัตกรรมปฐมวัยเอกชน ประจำปี 2562” จังหวัดเชียงใหม่ประเภท การจัดกระบวนการเรียนรู้ พิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนบ้านปลาดาวโทรศัพท์ 0-5385-7457 ต่อ 14 ,087-5698113

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts