ตราด/พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ร่วมประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ตราด/พุทธศาสนิกชนชาวอําเภอคลองใหญ่ร่วมประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 19.30.น.นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศบาลตําบลคลองใหญ่ นําส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า นักศึกษา เยาวชน ทหาร ตํารวจ และคนไทยพลัดถิ่นเข้าร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี 2562 โดยมี พระครูวุฒิสารธรรมคุณ เจ้าอาสวัดคลองใหญ่ นําสวดเจริญพระพุทธมนต์ 108 จบ พร้อมบรรยายธรรมเทศนาแก่เหล่าพุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจํานวนมาก สําหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจําปี 2562 ที่หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนวัดต่างๆในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสดังกล่าวขึ้น

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องจากวันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่มีความสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาของพระพุทธศาสนา ที่เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้ถือโอกาสร่วมบําเพ็ญกุศลในวันดังกล่าว ด้วยการทําบุญตักบาตร สมาทานศีล 5 ฟังธรรมเทศนา หรือเจริญจิตภาวนา เพื่อประกาศตนเป็นพุทธมามกะ และร่วมพิธีเวียนเทียน เป็นต้น อย่างไรก็ตามนอกจากการบําเพ็ญกุศลดังกล่าวแล้ว ยังได้มีการเชิญชวนประชาชนร่วมปฎิบัติธรรม โดยการ ลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆอีกด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts