นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเชฟ ถวายเทียนพรรษา ปี 2562 และร่วมก่อตั้งสมาพันธ์เชฟฯ

นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเชฟ ถวายเทียนพรรษา ปี 2562 และร่วมก่อตั้งสมาพันธ์เชฟฯ

 

ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สมาคมสื่อมวลชนหนังสื่อพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สน.วน.) และประธานที่ปรึกษาผู้ก่อตั้งสมาพันธ์ผู้ประกอบการอาหารและเชฟ(ประเทศไทย) นำคณะนักศึกษาหลักสูตการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพเชฟ รุ่น1/2562 (หลักสูตรอบรมระยะสั้น) ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายกลองเพล ณ วัดผาสุขการาม วัดลำพญา อ.บางเลน และวัดบางพระ อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย มีนายกสมาคมสื่อมวลชนฯ ประธานสมาพันธ์ผู้ประกอบการอาหารและเชฟ(ประเทศไทย) และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพ เตรียมการจัดตั้ง สมาพันธ์ผู้ประกอบการอาหารและเชฟ(ประเทศไทย)

“การสร้างเครือข่ายภาคีผู้ประการอาหารและเชฟ ต้องเดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อความเข้มแข็ง ความสามัคคี และต่อยอดจากการอบรมทฤษฎีสู่การปฎิบัติ และเป็นการสร้างอาชีพ ต่อยอดวิชาชีพเชฟ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมาชิกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิชาชีพต่อไป”

“เมื่อผู้เข้ารับการอบรม สามารถรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย และจัดตั้ง “สมาพันธ์ผู้ประกอบการอาหารและเชฟ(ประเทศไทย)” เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแนวคิดที่ดี โดยจะรวบรวมผู้ประกอบการอาหาร และกลุ่มเชฟ เข้ามาร่วมทีมงาน ขอฝากให้คณะกรรมการฯสมาพันธ์ฯ จัดกิจกรรม ทำโครงการเพื่อสังคม ตามแนวคิดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนายั่งยืน และขอให้จัดทำโครงการ “คนดี : ทำดีเพื่อแผ่นดิน” โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านอาหาร ที่พวกเขาช่วยเหลือสังคมมาตลอด นำมาเปิดเผยให้สังคมรับรู้ นับว่าเป็น”ยกย่องบุคคลที่ควรยกย่อง” ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ กล่าว

กิจกรรมทำบุญครั้งนี้ ได้มีการประชุมกลุ่มย่อย ณ ตลาดเก่าก๊กพญา เพื่อระดมความคิดในการจัดตั้งสมาพันธ์ผู้ประกอบการอาหารและเชฟ โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ เป็นประธานที่ประชุมฯ ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการจัดตั้งสมาพันธ์ต่อไป และกิจกรรมทำบุญครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมหลายท่านได้ร่วมกันทำบุญในครั้ง และร่วมถวายกลองเพล พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารถวายวัด และล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำท่าจีน เรียนรู้การต่อยอดเมนูอาหารสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยนายก อบต.ลำพญา และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบางเลน ให้การต้อนรับและนำชม “สายน้ำ (ใจ) สายศรัทธา สายบุญ” …อิ่มบุญ ได้ความรู้ กันทั่วหน้า ขออนุโมทนาสาธุ…

 

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts