พุทธศาสนิกชนชาวนราธิวาสร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

พุทธศาสนิกชนชาวนราธิวาสร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 


วันนี้ (16 ก.ค. 62) ที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระครูวิสิฐพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และได้แสดงพระธรรมเทศนาโดยให้ประชาชนนำพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติในชีวิต จากนั้นประธานในพิธีและผู้แทนถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ ต่อด้วยการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมกันเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล


ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 และ 16 กรกฎาคม 2562 โดยจัดให้มีพิธีหล่อเทียน สมโภชเทียนพรรษา และนำเทียนพรรษาไปถวายยังวัดต่างๆ และจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เพื่อปลุกจิตสำนึกคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา เพื่อให้ประชาชนมีความรักสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น อีกทั้งได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติสร้างคุณความดี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และได้ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts