พลังศรัทธา!! สมทบทุนการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวร (มหาราช ) วัดทรายทอง พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ เป็นประธาน พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ หลั่งไหลแห่ร่วมพิธียอดเงินบริจาด 264,627 บาท (ชมคลิป)

พลังศรัทธา!! สมทบทุนการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวร (มหาราช ) วัดทรายทอง พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ เป็นประธาน พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ หลั่งไหลแห่ร่วมพิธียอดเงินบริจาด 264,627 บาท

 

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2562 ณ วัดทรายทอง บ้านบากง หมู่ที่ 6 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นรา.ธิวาส พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล /ที่ปรึกษา ผอ.รมน , ภาค 4 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างทุนการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวร (มหาราฃ) โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พ.อ.สุเมธ กลยณีย์ รอง ผบ.ฉก.ทพ. 46 พ ลังศรัทธาประชาชน จากทั่วสารทิศ หลั่งไหลแห่เดินทางมาร่วม เป็นเจ้าภาพ อาทิเช่น กำลังพลฉก.ทพ. 46 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส ชมรมจักรยานนราทัวร์ริ่งไบค์ อรม.อรบ.อำเภอรือเสาะ และชาวหมู่บ้านบากง นาโอนร่วม พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างทุนการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวร (มหาราฃ)โดยมี พระครูปลัดสมพงศ์ อิสระญาโน โดยมีผู้บริจาคทำบุญยอดเงินทั้งสิ้น 264,627 บาท เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2562 ยอดเงินนี้ยังไม่รวมเงินที่โอนเข้าบัญชีวัดและคณะกรรมการ

นายอนุชิต ช่วยบำรุง ประธานคณะกรรมการผู้ดำเนินงานกล่าวถึง วัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยที่ได้ไปร่วมสมทบทุนการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช) ที่กำลังก่อสร้างอยู่และยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อประดิษฐ์พระบรมรูปสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช ให้เป็นจุดศูนย์รวมใจชาวไทยพุทธในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
พระบรมรูปองค์นี้มีแรงบันดาลใจมาจากความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างหาที่เปรียบมิได้โดยนายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาได้รวบรวมปัจจัยจากพี่น้องชาวไทยพุทธในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมสมทบกับเงินของทางวัดซึ่งได้จากการให้เช่าบูชาพระไพรีพินาศจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๙,๐๐๐.บาทแล้วนำมาจัดสร้างจนสำเร็จได้อนุโมทนาบุญร่วมกันจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช)ขนาดความสูง ๑.๘๐ เมตรจำนวน ๑ องค์หล่อด้วยทองเหลืองรมดำมูลค่า ๘๙,๐๐๐.บาทโดยจะนำไปประดิษฐานภายในศาลสมเด็จพระนเรศวร(มหาราช) ณ วัดทรายทอง(บากง) อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

 


ด้วยวัดทรายทอง ซึ่งเป็นวัดที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง ๒ พระองค์ ราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานภาครัฐ จึงเห็นสมควรก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยภายในประดิษฐานรูปหล่อบูรพกษัตริย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ,กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ,สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวไทยพุทธในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งจะธำรงไว้ซึ่งบวรพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง รุ่งเรืองสืบไปพร้อมกับโอกาสนี้ นายอนุชิต ช่วยบำรุง ประธานคณะกรรมการผู้ดำเนินงานและคณะกรรมการทุกๆฝ่าย ขอขอบคุณทุกๆฝ่าย พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ด้วยพุทธานุภาพของกุศลบุญที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ขอได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดชั่วกาลนานด้วยเทอญ

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/นราธิวาส

Related posts