สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ประชุมสภาององค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ สร้างความเข้าใจการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาองค์กรชุมชน (ชมคลิป)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ประชุมสภาององค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ สร้างความเข้าใจการเลือกคณะกรรมการบริหารสภาองค์กรชุมชน

 

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นางสุภาวดี ศรัณยุตานนท์ รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการชุมชนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) เป็นประธานการประชุม ภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ พร้อมได้ชี้แนะ สร้างความเข้าใจกับสภาองค์กรเทศบาลตำบลรือเสาะ โดยมีประธานชุมชนในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน 21 ชุมชน เพื่อที่จะคัดเลือกเป็นคณะกรรมการในการบริหารงานสภาองค์ชุมชนในโอกาสต่อไป


ตามที่เทศบาลตำบลรือเสาะได้ทำการจดแจ้งสภาององค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นสภาองค์กรชุมชน เลขที่สภาฯ ๙๖o๘๗ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนที่สอดคล้องกับวิถิชีวิตและการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยฐานรากผ่านการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

นางสุภาวดี ศรัณยุตานนท์ กล่าวว่า ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประสานงานภาคีภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน .เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 นั้น เทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นเล็ก ๆ หน่วยหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในภารกิจการขับเคลื่อนและผลักดันการจดแจ้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ และได้ผ่านพ้นขั้นตอนต่าง ๆ ของการจดแจ้งตั้งแต่ระดับชุมชนและ กลุ่มย่อย รวมทั้ง สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรือเสาะ ซึ่งมีที่มาหรือเป็นประเด็นที่ทำให้ก่อเกิดสภาองค์กรชุมชนขึ้นมา

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ นราธิวาส

Related posts