โรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล จัด”พิธีประดับเข็มสถาบัน”รุ่นที่ 18/62

โรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล จัด”พิธีประดับเข็มสถาบัน”รุ่นที่ 18/62

 

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 นายแพทย์อุดม โบจรัส ที่ปรึกษาโรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล เป็นประธานใน“พิธีประดับเข็มสถาบัน” รุ่นที่ 18/62 ดอกกล้วยไม้ ช่อที่ 18 โรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล พร้อมให้โอวาท แก่นักเรียนที่ผ่านการเรียนภาคทฤษฎี จำนวน 54 คน ที่พร้อมจะออกฝึกปฏิบัติ โดยมีนายอดิรุจ โบจรัส อาจารย์ฝ่ายแนะแนวประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี ที่ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

นายแพทย์อุดม โบจรัส ที่ปรึกษาโรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล กล่าวว่า พิธีประดับเข็มสถาบัน ดอกกล้วยไม้ ช่อที่ 18 ของโรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล ในครั้งนี้ “เข็มสถาบัน”แสดงถึงความเป็นวิชาชีพ ผู้ที่ได้รับเข็ม คือ ผู้ที่ได้รับการศึกษาในวิชาชีพ มีความมั่นใจพร้อมที่จะเป็นผู้ดูแลการเจ็บป่วยให้บรรเทาเบาบางลง

มีจิตใจเอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือ มีความรับผิดชอบต่อเพื่อมนุษย์และดำรงตนอยู่ในหลักศิลธรรมอันดี มีความเมตตากรุณา ซึ่งอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ ประสาทวิชาทางการบริบาล มีความมั่นใจว่า นักเรียนทุกคนมีความภาคภูมิใจและมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะให้การดูแลผู้ที่เจ็บป่วยอย่างเต็มความสามารถ และพร้อมจะก้าวสู่สังคมการให้บริการสุขภาพอย่างสง่างาม

ในโอกาสนี้ขออานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของทุกท่าน จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ผู้บริหาร คณะครู ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในการบริหารโรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาลให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

นายอดิรุจ โบจรัส อาจารย์ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า โรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรบริบาลการดูแลผู้สูงอายุและเด็ก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีนักเรียน 1,369 คน

โรงเรียนได้จัดพิธีประดับเข็มสถาบันให้กับนักเรียน “พิธีประดับเข็มสถาบัน” เป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ที่สถาบันการศึกษาทางวิชาชีพจัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและเป็นการเข้าสู่วิชาชีพทางสุขภาพอย่างสง่างาม

ในปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2”ดอกกล้วยไม้ช่อที่ 18”ซึ่งในรุ่นนี้มีนักเรียนจากจังหวัดเชียงใหม่ สนใจสมัครเรียนในขณะที่สาขาเชียงใหม่ ยังไม่ได้เปิดทำการเรียนการสอน นักเรียนรุ่นนี้จึงไปเรียนที่โรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีนักเรียนจำนวน 54 คน ที่ผ่านการเรียนภาคทฤษฎี จำนวน 600 ชั่วโมง และพร้อมจะออกฝึกปฏิบัติตามแหล่งฝึกโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ โรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีประดับเข็มสถาบัน จึงได้จัดพิธีประดับเข็มขึ้นในวันนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่

ดร.สุรีรัตน์ โบจรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล กล่าวว่า นักเรียนที่เรียนโรงเรียนรักษ์อุบลบริบาลเป็นคนเชียงใหม่ โรงเรียน จึงขยายสาขามาเปิดที่เชียงใหม่ แต่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เมื่อนักเรียนเรียนจบภาคทฤษฎี 3 เดือน วันนี้จึงมาจัดพิธีประดับเข็มของสถาบัน ที่เชียงใหม่ ก่อนที่นักเรียนจะออกฝึกปฏิบัติงาน3เดือน เมื่อเรียนจบหลักสูตร 840 ชั่วโมงแล้ว นักเรียน ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สำหรับ“หลักสูตรบริบาลการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก” เรียนเพียง6เดือนภาคทฤษฎี 3 เดือน ปฏิบัติ 3 เดือน เรียนจบสามารถเข้าทำงาน โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ศูนย์ความงาม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ฯลฯ คุณสมบัติในการสมัครเรียน อายุ 17-35 ปี ทุกเพศ วุฒิสมัครวุฒิม.3/ม.6/ปวช/ปวส/กศน/ปริญญาตรีทุกสาขาไม่ต้องสอบเข้า/ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย/ไม่จำกัดสายที่เรียน นักเรียนที่จบหลักสูตรมีงานทำ100%

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts