พุทธศาสนิกชน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ร่วมอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พุทธศาสนิกชน อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ร่วมอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

 


วันนี้ ( 14 กรกฎาคม 2562 ) ที่วัดประชุมชลธารา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่มีความต้องการพระสงฆ์จำพรรษาเพิ่ม

ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 81 รูป โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน รวมทั้งพุทธศานิกชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์และพระสงฆ์ โดยยึดความต้องการของวัดสำนักสงฆ์ เป็นที่ตั้ง ให้สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถประกอบศาสนกิจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

รวมทั้งต้องเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบท ยังได้มีโอกาสการทดแทนพระคุณบิดามารดา และบุพการี ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีส่วนร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts