มมร.เดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผนึกองค์กรภาคีเครือข่าว จัดงาน “สมัมชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “

มมร.เดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผนึกองค์กรภาคีเครือข่าว จัดงาน “สมัมชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 “

 

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย (มมร) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัมชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 4 เนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562 มุงเน้นการมีส่วนร่วมแสวงหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมแห่งเทคโนโลยี่และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการกรมสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะอุปนายกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี


พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการกรมสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้อัญเชิญพระคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในวันอาสาฬบูชาประจำปี 2562 ความตอนหนึ่งว่า “ดิถีเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วพุทธบริษัททุกหมู่เหล่าพึงระลึกถึง และกระทำสักการบูชาพระรัตนตรัยเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประกาศพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปวัฒนสูตรเป็นพระปฐมเทศาโปรดปัญจวัคคีย์

กระทั่งมีผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมขอประทานอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนา จึงบังเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3 มหาวิทยาลัยมหากุฎราชวิทยาลัย ในฐานะหน่วงงานที่มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา เพื่อมุงเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม วิจัยพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ พระพุทธศาสนาใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศ และเผยแผ่องค์ความรู้ในระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยผ่านกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆ จึงได้กำหนดจังงานกรมเผแพ่พระพุทธพุทธศาสนาแห่งชาจิ ครั้งที่ 4 เนื่องในวันอาสาฬบูชา ประจำปีทุพธ2562 ขึ้น โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ อาทิ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะสงฆ์จีนนิกาย คณะสงฆ์อมัมนิกาย พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรางศึกษาธิการ สำนักงาน ป.ป.ป. กองอนุศาสนาจารย์ ทุกเหล่าทัพ ข้าราชการจากสังกัดต่างๆ และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย กว่า 40 องค์กร โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมแห่งเทคโนโลยี่ และนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ และเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬบูชา ประจำปี 2562 และเป็นการร่วมระดมความคิดเห็น ข้อเสนอในการร่วมกำหนดทิศทางการทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งจะส่งผลให้หลักพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ได้อยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยต่อไป

สำหรับการจัดงานสมัมชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 นี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาททสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินิ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง”บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ “โดย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และกิจกรรมสมัมนาวิชาการ เครือข่ายชาวพุทธ ซึ่งเป็นการร่วมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอในการร่วมแก้ไขปัญหาวิกฤตของพระพุทธศาสนาให้ฟื้นคืนกลับมาและขับเคลื่อน เพื่อให้คงอยู่อย่างยั่ยืน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามผลการประชุมสมัมชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ได้ที่ www.mbu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-444-6000

คณาโชค ตามจิตเจริญ ภาพ ข่าว/ เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts