ชุมพร – ศาลจังหวัดชุมพรสัมมนาประสานความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการยุติธรรม (ชมคลิป)

ชุมพร – ศาลจังหวัดชุมพรสัมมนาประสานความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพด้านกระบวนการยุติธรรม

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่โรงแรมมรกต อ.เมือง จังหวัดชุมพร นายประสิทธิ์ ขวัญแก้ว ผู้พิพากษาหัวน้าศาลจังหวัดชุมพร เปิดโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชุมพร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี ผู้พิพากษาหัวน้าศาลจังหวัดหลังสวน ผู้พิพากษาหัวน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร อัยการจังหวัดชุมพร

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม ในการอำนวย ความยุติธรรม ให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “อำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครองในกระบวนการยุติธรรม” อีกด้วย


ด้าน นายประสิทธิ์ ขวัญแก้ว ผู้พิพากษาหัวน้าศาลจังหวัดชุมพร ได้กล่าวว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2561-2564 กำหนดให้มีการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม เพื่อเร่งบูรณาการ เครือข่ายด้านการยุติธรรมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ประสานความร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อน กระบวนการยุติธรรมให้สามารถ นำ นโยบายและสร้างความร่วมมือในด้านการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม


ศาลจังหวัดชุมพรในฐานะหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ที่มีภารกิจหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็น ธรรม ประหยัด และทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเชิญชวนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจศาลจังหวัดชุมพร จำนวน 26 หน่วยงาน มาสัมมนา พูดคุย แลกเปลี่ยน วิธีการทำงานอำนวยความยุติธรรมให้เป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ธนากร โกศลเมธี รายงานจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts