สพม.34 MOU รายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะทักษะอาชีพกับ4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สพม.34 MOU รายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะทักษะอาชีพกับ4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Credit – based Upper Secondary Schools) กับ 4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพงานแนะแนวในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เห็นความสำคัญในการเตรียมพื้นฐานศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะงาน สามารถเลือกศึกษาต่อสายอาชีพ สายสามัญ หรือเครื่องมือติดตัวหากไม่ได้ศึกษาต่อในระดับสูง เพื่อให้การศึกษาเป็นการสร้างทุนมนุษย์ ที่มีประสิทธิภาพที่เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายด้านอาชีพ จึงจัดทำรูปแบบการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบหน่วยการเรียนรู้หรือเครดิตเป็นฐาน (Credit – based Upper Secondary Schools) โดยมุ่งหวังให้การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป


ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญของภาคเหนือตอนบน ไม่ว่าจะด้านศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ถูกเลือกเป็นจังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในฐานะผู้ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา จึงพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ให้ความสำคัญในการวัดแววผู้เรียนเพื่อค้นพบตัวเอง จัดเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลง และแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่เส้นทางอาชีพรองรับความต้องการพัฒนาพื้นที่

โดยโรงเรียนปรับหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ที่มีแผนการเรียนรองรับกลุ่มความถนัด พัฒนา ปรับรายวิชาเพิ่มเติม กระบวนการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินงานการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกันของภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ และทักษะอาชีพตามความต้องการของผู้เรียนชุมชน และสังคม จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ


ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ จะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้มีความรอบรู้ สู่การนำไปปฏิบัติและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในนาม สพม.34 ขอขอบคุณ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา, รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และรวมถึงวิทยากร จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ วิทยากรจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน


ต่อจากนั้น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ จำนวน 23 โรงเรียน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( Credit – based Upper Secondary Schools) กับ 4 คณบดี มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณบดี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, คณบดี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และคณบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

Related posts