โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม จัดโครงการ Camp To Be Number One Power Life ทักษะชีวิตแบบบูรณา ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม จัดโครงการ Camp To Be Number One Power Life ทักษะชีวิตแบบบูรณา ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

 

ที่หอประชุมโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม พร้อมด้วย พลตำรวจสมัคร สุริยัน จันเกิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม ,นายฤกษ์ชัย ลิ้มรังสฤษดิ์ ผู้ประสานงานดูแลกิจกรรม และ คณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดโครงการ Camp To Be Number One Power Life ทักษะชีวิตแบบบูรณา ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายเพ็ง กุลสง นายกเทศมนตรีตำบลเฉลียงทอง เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พร้อมเปิดกิจกรรม Camp To Be Number One Power Life ทักษะชีวิตแบบบูรณา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะวิทยากรจากเดอะเทรนเนอร์ และผู้ช่วยวิทยากรจากโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม มาคอยให้ความรู้ และฝึกอบรม ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 490 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเหล่านี้ ได้รับการฝึกฝน พัฒนาทักษะชีวิต สร้างทักษะสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น มีความตระหนักรู้ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์


นายเพ็ง กุลสง นายกเทศมนตรีตำบลเฉลียงทอง เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นโครงการที่ดี น่าสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จึงนับได้ว่าโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม มีการเตรียมความพร้อมที่ดีในการพัฒนา ทักษะชีวิตสู่ยุคสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและสู่ยุคการพัฒนา ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ต้องมีทักษะการใช้ชีวิต และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีจิตอาสา มีความกล้าในการเป็นผู้นำ เป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติในอนาคต


ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าว พบว่าได้มีเรื่องน่ายินดี เมื่อสาวน้อยสวิตเซอร์แลนด์ วัย 16 ปี ชื่อว่า น้องมิน ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ Switzerland ได้กลับมาเยี่ยมครอบครัวของมารดาที่ประเทศไทย ได้แสดงความจำนงขอเข้าร่วมทำกิจกรรม Camp To Be Number One Power Life ทักษะชีวิตแบบบูรณา ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียน และทางเพื่อนๆนักเรียนเป็นอย่างดี อีกทั้ง น้องมิน ยังสามารถ พูด ฟัง ภาษาไทยได้บ้าง จึงทำให้สามารถเรียนรู้ และปรับตัวเข้าร่วมฐานกิจกรรมได้อย่างสนุกสนาน ช่วยสร้างสีสันได้เป็นอย่างดี

 

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts