#สพม.34 ชื่นชมยินดีกับครู ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และ ร.ร.แม่ตื่นวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

#สพม.34 ชื่นชมยินดีกับครู ร.ร.ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และ ร.ร.แม่ตื่นวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ และนางสาวชนัญพร ณรงค์ทิพย์ ข้าราชการครู โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาภาษาไทย และนางนภัสวรรณ พิทาคำ,

นางสาวมาลิณี นวลแบน ข้าราชการครู โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่ 5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

ภาพ/ข่าว ศน.ฐิติพร ไขแสง

Related posts