สพป.ยล.3 รวมพลังสานต่อ เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่นและกล่าวคำปฏิญญาณ คำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

สพป.ยล.3 รวมพลังสานต่อ เขตสุจริตไม่คิดคอรัปชั่นและกล่าวคำปฏิญญาณ คำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.40 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้นำผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบพิธีเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และคำมั่นสัญญาในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 3 ข้อพร้อมแสดงสัญลักษณ์มือเพื่อการต่อต้าน ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในพื้นที่การศึกษา

ข้อแรกเราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ ข้อ 2 เราจะปลูกฝังคำนิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน ข้อ 3 เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นรูปธรรม และยั่งยืน ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ตามพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงได้กำหนดจัดกิจรรมนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักร่วมกันในการแสดงสัญลักษณ์มือและให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการปฎิญาณเขตสุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุน เผยแพร่ ประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ตามข้อตกลง “สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น” ตลอดจนเพื่อมุ่งสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล แก่บุคลากรในการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม และปราศจากการทุจริตดังกล่าว

 

Related posts