สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

สพป.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์(กิจกรรม 5 ส. /Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี วันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี ในการทำความสะอาดสำนักงาน ทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน จัดระบบกายภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อและใช้บริการ ให้สำนักงานสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย น่าอยู่น่าอาศัย

ประกอบกับการรณรงค์การลดขยะมูลฝอย การลดใช้พลาสติก และโฟมบรรจุอาหารตามนโยบายรัฐบาลฯ ณ สำนักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทั้งนี้ นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมที่ดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการทุกคนได้รู้จักความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยของสำนักงานและเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ดูแลช่วยเหลือเอื้อกูล การดำเนินงานเพื่อองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง ประสบผลสำเร็จทุกเรื่องที่ดำเนินการ

Related posts