เจ้าคณะภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดสระบุรี (ชมคลิป)

เจ้าคณะภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่จังหวัดสระบุรี

 

วันที่ ​3​ กรกฎาคม​ 2562​  พระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ณ วัดอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ


สำหรับจังหวัดสระบุรี มีประชากร จำนวนประมาณ 645,024 คน และมีการแบ่งการปกครองมี 13 อำเภอ 111 ตำบล 965 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 109 แห่ง มีวัดจำนวน 520 วัด และพระภิกษุสามเณร จำนวน 3,857 รูป
ทั้งนี้จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินงานโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดสระบุรี ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ขณะดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา

และเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ได้มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ทำให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน และจังหวัดสระบุรีได้นำโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” จังหวัดสระบุรี เป็นหนึ่งในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดกอปรกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดทุกจังหวัดให้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” เป็นหนึ่งในหลายโครงการของจังหวัดในการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ในส่วนของจังหวัดสระบุรี จึงได้บูรณาการโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” จังหวัดสระบุรี กับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” เข้าเป็นโครงการเดียวกัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างความรักความสามัคคี โดยเริ่มจากครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา ตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน


ซึ่งจังหวัดสระบุรีได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามหลักการดำเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักศีล 5 รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพทธในพื้นที่ และในครั้งนี้จังหวัดสระบุรีได้คัดเลือกหมู่บ้านจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดอู่ตะเภา หมูที่ 6 ต.ม่วงหวาน อ.หนองแซง จ.สระบุรี วัดหนองนกชุม หมู่ที่ 1 ต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ.สระบุรี และบ้านเขาดิน หมู่ที่ 1 ต.เขาดิน อ.หนองแซง จ.สระบุรี เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบของจังหวัดสระบุรี

/ดำรงค์ ชื่นจินดา   รายงาน

Related posts