ส.ปชส. นราธิวาส จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ติวเข้มประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น “เลือกตั้งท้องถิ่น 62 เรื่องที่สื่อควรรู้”

ส.ปชส. นราธิวาส จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่น ติวเข้มประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น “เลือกตั้งท้องถิ่น 62 เรื่องที่สื่อควรรู้”

 


ที่โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ได้พบปะสื่อมวลชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นแก่สื่อมวลชนท้องถิ่น โดยมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์


นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ ได้จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบและนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เตรียมรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะมีขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมต่อการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตย


สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “เลือกตั้งท้องถิ่น 62 เรื่องที่สื่อควรรู้” พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดย นายกำธร ทองขุนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ได้มีการสรุปสาระสำคัญของข้อกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ให้กับสื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์อย่างถูกต้องสู่ประชาชน หลังมี พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts